Τι είναι ΣΒΑΚ;

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας προωθούν τα ήπια μέσα κυκλοφορίας, όπως το περπάτημα, το ποδήλατο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς και περιορίζουν την εξάρτηση από το αυτοκίνητο και το μηχανοκίνητο δίκυκλο.

Τα ΣΒΑΚ αποτελούν Στρατηγικά Σχέδια που οργανώνουν τις μετακινήσεις των πολιτών και τη διανομή εμπορευμάτων στις αστικές κυρίως περιοχές. Εστιάζουν στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων των ΑΝΘΡΩΠΩΝ κατά προτεραιότητα έναντι της εξυπηρέτησης των οχημάτων στο διαθέσιμο αστικό χώρο, με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής.

Το ΣΒΑΚ είναι ένα στρατηγικό σχέδιο και όχι μία μελέτη πολεοδομικού, κυκλοφοριακού, συγκοινωνιακού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Το στρατηγικό αυτό σχέδιο πρέπει να παράξει ένα συγκεκριμένο ΟΡΑΜΑ για τις μεταφορές και την κινητικότητα σε μία δεδομένη ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, με δεδομένους ΣΤΟΧΟΥΣ και αναλυτική περιγραφή πλαισίου ΜΕΤΡΩΝ, λαμβάνοντας υπόψη τις ΑΠΟΨΕΙΣ των κατοίκων και φορέων της περιοχής. Το όραμα αυτό μπορεί να έχει ορίζοντα 5ετίας, 10ετίας ή 20ετίας και οφείλει να παρακολουθείται και αξιολογείται διαρκώς ως προς το ποσοστό ολοκλήρωσής του.

Το ΣΒΑΚ είναι ένα στρατηγικό σχέδιο και όχι μία μελέτη πολεοδομικού, κυκλοφοριακού, συγκοινωνιακού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Το στρατηγικό αυτό σχέδιο πρέπει να παράξει ένα συγκεκριμένο ΟΡΑΜΑ για τις μεταφορές και την κινητικότητα σε μία δεδομένη ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, με δεδομένους ΣΤΟΧΟΥΣ και αναλυτική περιγραφή πλαισίου ΜΕΤΡΩΝ, λαμβάνοντας υπόψη τις ΑΠΟΨΕΙΣ των κατοίκων και φορέων της περιοχής. Το όραμα αυτό μπορεί να έχει ορίζοντα 5ετίας, 10ετίας ή 20ετίας και οφείλει να παρακολουθείται και αξιολογείται διαρκώς ως προς το ποσοστό ολοκλήρωσής του.

Ένα ΣΒΑΚ σε γενικές γραμμές πρέπει να περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη διαμόρφωση οράματος, στόχου και προτεραιοτήτων, τη διαμόρφωση συνόλου πολιτικών και μέτρων, την σαφή οριοθέτηση θέσεων ευθύνης, ρόλων και χρηματοδότησης για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις και τέλος την αξιολόγηση και παρακολούθησή του κατά τη διάρκεια εφαρμογής του.

Τι είναι η βιώσιμη κινητικότητα;

Ο σχεδιασμός για τη Βιώσιμη Κινητικότητα είναι ένας στρατηγικός τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων των σχετικών με τις μετακινήσεις και τις μεταφορές στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Η βιώσιμη κινητικότητα αφορά πρωτίστως τους τρεις βασικούς πυλώνες περπάτημα-ποδήλατο-δημόσια συγκοινωνία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο