ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ

Ομάδα Εργασίας

Η διαμόρφωση της ομάδας εργασίας για ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε μία πόλη-δήμο μεσαίου μεγέθους, όπως τη Σητεία, αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία. Τα ζητήματα που τίθενται έχουν να κάνουν κυρίως με:

 • Τη σύνθεση της καταρτισμένης και αποτελεσματικής Ομάδας Εργασίας και
 • Τη διαμόρφωση ενός οργανωμένου πλαισίου επικοινωνίας των μελών της. Γενικότερα, η στελέχωση της Ομάδας Εργασίας είναι σκόπιμο να πραγματοποιείται από άτομα με εμπειρία σε ζητήματα διαδικασιών των ΟΤΑ σε θέματα πολεοδομικού κυκλοφοριακού σχεδιασμού, σε θέματα διαβούλευσης με φορείς, καλή γνώση της περιοχής μελέτης, καθώς και βασική γνώση διαδικασιών του ΣΒΑΚ. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, οι ιδιαιτερότητες κάθε Δήμου μπορεί να οδηγήσουν στην ανάγκη να συμπεριληφθούν επιπλέον ειδικότητες.
Δίκτυο Φορέων

Μια κύρια δραστηριότητα της ομάδας εργασίας και πρώτο βήμα για τον συμμετοχικό σχεδιασμό, είναι η αναγνώριση και η επιλογή των φορέων που εμπλέκονται με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο στο σύστημα μεταφορών και δραστηριοτήτων της εξεταζόμενης αστικής περιοχής για τον Δήμο Σητείας.
Το πλήθος των εμπλεκομένων φορέων ενδέχεται να είναι μεγάλο, διότι πολλοί φορείς δραστηριοποιούνται στο σύστημα αστικών μετακινήσεων με διάφορους πιθανούς τρόπους, ενώ πολλοί φορείς είναι συναρμόδιοι για σειρά ζητημάτων και αρκετοί λαμβάνουν μέρος στη λήψη αποφάσεων του τοπικού συστήματος. Ωστόσο, δεν είναι δεσμευτικό για κάθε φορέα να συμμετάσχει στη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ.
Βασικός στόχος της δραστηριότητας είναι να προσδιοριστούν όλοι οι φορείς και οι αντίστοιχες αρμοδιότητες/ ευθύνες τους στο σύστημα μετακινήσεων της περιοχής παρέμβασης αλλά και να διαπιστωθούν οι εμπλεκόμενοι που πρόκειται να επηρεαστούν σημαντικά από πιθανές αλλαγές/ παρεμβάσεις που είναι δυνατό να προταθούν από ένα ΣΒΑΚ (ιεράρχηση φορέων). Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι η ομάδα εργασίας δεν μπορεί να υποχρεώσει τη συμμετοχή και τη συνεργασία κανενός φορέα, αλλά αντίθετα θα πρέπει να εργαστεί ώστε να παρουσιάσει πειστικά επιχειρήματα για τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων από αυτούς.

Οι κύριες Αρμοδιότητες του Δικτύου Φορέων (σύμφωνα με τις οδηγίες εκπόνησης
ΣΒΑΚ, ΜΒΚ, 2016) περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • Την εξασφάλιση ότι αποτυπώνονται και λαμβάνονται υπόψη οι επιδιώξεις και οι
  απόψεις του σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης του σχεδίου.
 • Την παροχή συμβουλών σε κρίσιμα στάδια της διαδικασίας, μέσω της
  συμμετοχής του:
 1. στην υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής με τον Δήμο και τον έχοντα την ευθύνη εκπόνησης του ΣΒΑΚ
 2. στην αποτύπωση των προβλημάτων και αναγκών καθώς και των ευκαιριών που μπορούν να αναδειχθούν για την περιοχή παρέμβασης,
 3. στην ανάπτυξη και εξέταση των εναλλακτικών σεναρίων για την περιοχή παρέμβασης, καθώς και στη διατύπωση του κοινού οράματος
 4. στην παρουσίαση στην Επιτροπή Διαβούλευσης του ΣΒΑΚ και στους πολίτες, των μέτρων παρέμβασης που έχουν επιλεγεί για την επίτευξη του οράματος και των καθορισμένων στόχων στην περιοχή παρέμβασης,
 5. στην ανάπτυξη του σχεδίου δράσης για την κατανομή των αρμοδιοτήτων, τον προϋπολογισμό, τις πηγές χρηματοδότησης και τη μεθοδολογία παρακολούθησης & αξιολόγησης,
 6. στη σύνταξη Σχεδίου Δράσης με το οποίο θα καθορίζονται οι απαραίτητες για την υλοποίηση των επιλεγμένων μέτρων παρέμβασης δομές, όργανα και χρηματικοί πόροι,
 7. στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ΣΒΑΚ,
 8. στην επικαιροποίηση – αναθεώρηση του εγκεκριμένου ΣΒΑΚ, κατά τη μακροπρόθεσμη φάση υλοποίησής του

Το Δίκτυο Φορέων μπορεί ακόμη να συμβάλει:

 • στις δέουσες ενέργειες για την προώθηση του οράματος προς τους πολίτες,
 • στην επιλογή των προτεραιοτήτων και των στόχων του ΣΒΑΚ,
 • στην επιλογή των κατάλληλων μέτρων του ΣΒΑΚ,
 • στην παροχή των απαιτούμενων στοιχείων όπως αυτά προβλέπονται στο
  Σχέδιο Δράσης για τη Διαχείριση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του ΣΒΑΚ.

Μετά τον εντοπισμό του Δικτύου Φορέων, καταρτίστηκε το Σύμφωνο Συμμετοχής των Φορέων με σκοπό την επισημοποίηση της συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Φορέων. Το Σύμφωνο Συμμετοχής μετά την υπογραφή του κοινοποιήθηκε στο σύνολο των αρμοδίων. Στη συνέχεια ακολουθεί το σχετικό Σύμφωνο Συμμετοχής των Φορέων όπως κοινοποιήθηκε στους φορείς.

Φορείς που συμμετέχουν στο Δ.Φ. ΣΒΑΚ ΣητειαςΥπογραφή ΣΣ
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο ΣητείαςΝ
Επιμελητήριο ΛασιθίουΝ
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΣητείαςΝ
Αστυνομικό Τμήμα ΣητείαςΝ
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΚρήτηςΝ
Εμπορικός Σύλλογος ΣητείαςΝ
Ένωση Ξενοδοχείων Επαρχίας ΣητείαςΝ
Επιστημονικός και Επαγγελματικός Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών ΣητείαςΝ
Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες Δήμου ΣητείαςΝ
Σωματείο Ιδιοκτητών ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) Σητείας (Πραισσός)Ν
Ενοικιαζόμενα Αυτοκίνητα Ανατολικής Κρήτης ΗΝΙΟΧΟΣΝ
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία IDEAS SPREAD AMKEN
Μετάβαση στο περιεχόμενο