ΜΕΤΡΑ – ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Σύμφωνα με το αρ. 2 του ν. 4784/2021 το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αποτελεί στρατηγικό σχέδιο κινητικότητας που καταρτίζεται με σκοπό την κάλυψη των αναγκών για την κινητικότητα ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στον αστικό και περιαστικό ιστό προς διασφάλισης καλύτερης ποιότητας ζωής.
Στο ίδιο άρθρο ορίζεται ως «Σχέδιο Δράσης» του ΣΒΑΚ, το κείμενο το οποίο περιλαμβάνει κατάλογο με τα επιλεγέντα μέτρα, τα σχέδια αποτύπωσης και τους χάρτες των επιλεγέντων μέτρων παρέμβασης του ΣΒΑΚ όπου κρίνει η ομάδα εργασίας ότι απαιτούνται για την καλύτερη αποτύπωση αυτών, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης, τους φορείς υλοποίησης και έγκρισης, τη συσχέτιση των μέτρων με τα υφιστάμενα επιχειρησιακά ή στρατηγικά σχέδια καθώς και τη μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των πακέτων μέτρων του ΣΒΑΚ με δείκτες παρακολούθησης για κάθε μέτρο.
Δηλαδή το σχέδιο δράσης ορίζει ΠΩΣ θα προωθηθούν τα επιμέρους μέτρα του ΣΒΑΚ Σητείας (διαδικασία, απαιτούμενες μελέτες), ΠΟΤΕ (ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα), ΠΟΙΟΙ είναι οι εμπλεκόμενοι για υλοποίηση και έγκριση, ΜΕ ΤΙ ΚΟΣΤΟΣ για κάθε παρέμβαση (ενδεικτικός προϋπολογισμός).
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το ΣΒΑΚ αποτελεί στρατηγικό σχέδιο κινητικότητας. Για την υλοποίηση των μέτρων του Σχεδίου Δράσης που αφορούν το οδικό δίκτυο και τις μετακινήσεις (πεζή, με ΜΜΜ, με ποδήλατο, με ιδιωτικό όχημα κ.α.) απαιτείται η εκπόνηση συγκοινωνιακών μελετών σε επίπεδο οριστικής εφαρμογής, οι οποίες εκπονούνται μετά το πέρας του ΣΒΑΚ ή το ΣΒΑΚ μπορεί να ενσωματώνει ήδη εκπονηθείσες τέτοιες μελέτες. Οι μελέτες αυτές τεκμηριώνουν την εφικτότητα και διερευνούν τυχόν επιπτώσεις των προτεινόμενων μέτρων στο σύστημα Μεταφορών και Μετακινήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι συγκοινωνιακές μελέτες για την εφαρμογή του τελικού σχεδίου δράσης θα έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων και του οράματος που περιγράφονται στο ΣΒΑΚ και στην κείμενη νομοθεσία.
Αντίστοιχα για τα μέτρα του σχεδίου δράσης που αφορούν άλλα στοιχεία (εκτός κυκλοφοριακών) όπως αναπλάσεις οδών, αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού κ.α. απαιτούνται οι ανάλογες μελέτες ωρίμανσης στην κατεύθυνση του παρόντος. Οι μελέτες αυτές που θα εκπονηθούν ως απόρροια – αναγκαιότητα του ΣΒΑΚ θα
ακολουθούν τις διαδικασίες έγκρισης όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
Τα οριστικά ολοκληρωμένα πακέτα μέτρων τα οποία έχουν προκύψει από τον σχεδιασμό και τις συμμετοχικές διαδικασίες για το ΣΒΑΚ Σητείας είναι δέκα (10). Τα τελικά προτεινόμενα μέτρα κρίθηκαν εφικτά και αποτελεσματικά για την επίτευξη των επιλεγμένων στόχων και κατά επέκταση του οράματος για το Δήμο Σητείας.

Τα διακριτά πακέτα μέτρων αφορούν στις παρακάτω θεματικές:
1) Δημόσια Συγκοινωνία → αφορά στην ενίσχυση των δημόσιων μέσων μεταφοράς (λεωφορείων) καθώς και των ταξί.
2) Ενεργές μετακινήσεις και προσβασιμότητα → αφορά στην προώθηση ήπιων τρόπων μετακίνησης και ιδιαίτερα των μη μηχανοκίνητων όπως πεζή, του ποδηλάτου και των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (ΕΠΗΟ), καθώς και στην εξασφάλιση προσβασιμότητας για όλους του χρήστες με ιδιαίτερη μέριμνα για ΑΜΕΑ και εμποδιζόμενα άτομα.
3) Μετακίνηση με μέσα κοινής χρήσης → αφορά στην προώθηση μέσων κοινής χρήσης με στόχο τη μείωση της κυκλοφορίας αυτοκινήτων (κυρίως ιδιωτικής χρήσης) καθώς και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη μετακίνηση. Τα μέσα κοινής χρήσης μπορούν να είναι αυτοκίνητα, ποδήλατα, πατίνια, μηχανές κ.α.
4) Κίνητρα-Επικοινωνία-Προώθηση-Ευαισθητοποίηση → αφορά στα μέτρα εκείνα που προάγουν την αλλαγή της νοοτροπίας των μετακινουμένων με ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση, παροχή κινήτρων κ.α με στόχο την συνολική προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και τη μείωση της χρήσης του ιδιωτικού ΙΧ αυτοκινήτου.
5) Ηλεκτροκίνηση → αφορά στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης και των εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών για δημόσια και ιδιωτικά μέσα με στόχο τη μείωση της ρύπανσης και του θορύβου στο αστικό κυρίως περιβάλλον.
6) Οδική Ασφάλεια και οργάνωση της κυκλοφορίας → αφορά στην στρατηγική αναδιοργάνωση της κυκλοφορίας με στόχο αφενός τη μείωση της χρήσης των ιδιωτικών αυτοκινήτων για την απελευθέρωση δημόσιου χώρου και αφετέρου την προαγωγή της οδικής ασφάλειας των χρηστών και ευάλωτων χρηστών των οδών, περιλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία και των εμποδιζόμενων ατόμων.
7) Στάθμευση → αφορά στην καλύτερη οργάνωση της στάθμευσης τόσο παρά την οδό όσο και κυρίως εκτός οδού για όλα τα μέσα μετακίνησης (συμπ. και ποδηλάτων και μοτοσυκλετών).
8) Αστικό περιβάλλον → αφορά στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος μέσα από παρεμβάσεις που σχετίζονται με την πολεοδομική αναβάθμιση της αστικής περιοχής, τον έλεγχο χρήσεων γης, τη βελτίωση κοινόχρηστων χώρων και τη δημιουργία νέων, τις αναπλάσεις οδών τοπικού χαρακτήρα και σημαντικών αξόνων κ.α.
9) Εμπορευματικές μεταφορές → αφορά στην οργάνωση και βελτίωση της πρόσβασης των οχημάτων διανομής στο αστικό δίκτυο και στην βελτίωση της επιχειρηματικότητας στον τομέα που σχετίζεται με την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους από τις ήπιες μετακινήσεις.
10) Τουρισμός → αφορά στη προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού με βιώσιμα μέσα και στην ανάδειξη σημαντικών πόλων έλξης του Δήμου.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το Σχέδιο Δράσης και τα Μέτρα του ΣΒΑΚ ΕΔΩ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο